Skip to main content
  • Nederlands
  • English

GDPR Privacy Policy

Privacyverklaring

Wij respecteren je privacy

UniQuest bvba is een professioneel reisbureau, erkend door de Vlaamse Vereniging van Reisburbureaus, met erkenningsnummer 9663.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Poperinge, St-Andrieshof 37.

De exploitatiezetel is gevestigd te Poperinge, Europalaan 1A/9.

Het aanspreekpunt voor al jouw vragen, verzoeken of klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens bij UniQuest de heer Jeroen Cauwelier, telefonisch bereikbaar op het nummer 057/37 50 92 of per mail via jeroen@uniQuest.be

 
UniQuest verwerkt, in het kader van haar activiteiten, persoonsgegevens van natuurlijke personen en dit kan gaan om natuurlijke personen die (een potentiële) klant zijn van  het reiskantoor, contactpersonen bij touroperators, hotelketens, luchtvaartmaatschappijen, personeelsleden enz.
 
UniQuest hanteert een strikt privacybeleid in overeenstemming met de GDPR verordening.
 
Welke persoonsgevens verwerkt UniQuest? 
 
UniQuest verwerkt de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van reis- of andere overeenkomsten die met UniQuest worden gesloten en verwerkt ook die gegevens die nodig zijn opdat UniQuest haar commerciële activiteiten zou kunnen uitoefenen.
 
Het kan bv. gaan om je naam, voornaam en contactgegevens, maar ook om je taalkeuze, je ondernemings- of BTW-nummer, je bankrekeningnummer, kredietkaartnummer, paspoortgegevens, emailadres. Maar ook de communicatie die je met UniQuest  voert als huidige of potentiële klant. UniQuest verwerkt weinig gevoelige persoonsgegevens in de zin van de GDPR.
 
Klanten zijn in het kader van reizen doorgaans verplicht om bepaalde (contact)gegevens aan UniQuest mee te delen en daaronder kunnen dan wel bepaalde gevoelige gegevens zijn, zoals voor de reis relevante medische gegevens of speciale wensen (in verband met dieet, religie of beperkingen). De Klant zal voor deze strikt noodzakelijke verwerking dan haar uitdrukkelijke toestemming geven door aanvaarding van de algemene en bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op de reisovereenkomst. Andere persoonsgegevens zijn misschien niet verplicht maar als je die niet meedeelt, kan dit de uitvoering van je reisovereenkomst wel ernstig vertragen of schaden.
 
Wanneer er wordt ingeschreven op de nieuwsbrief, dan ontvangt de betrokken persoon op regelmatige tijdstippen een nieuwsbrief op het aangegeven emailadres. UniQuest gebruikt dit emailadres enkel voor de diensten waarop er werd ingeschreven. Uiteraard kan er op eender welk ogenblik worden uitgeschreven via de link onderaan elke nieuwsbrief of door een vraag daartoe via email op het emailadres info@uniQuest.be  
 
 Juridische grondslag en doeleinden van de verwerking

 
De verwerking in het kader van voorgenomen of lopende overeenkomsten is meteen ook de belangrijkste juridische grondslag van de gegevensverwerking door UniQuest. Indien nodig,  wordt jouw aanvullende, uitdrukkelijke en specifieke toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in overeenstemming met de GDPR gevraagd. Een gegeven toestemming kan in principe kosteloos en elektronisch weer worden ingetrokken, tenzij er natuurlijk een andere juridische grond voor de verwerking is.
 
In dit verband merkt UniQuest natuurlijk wel op dat UniQuest jouw gegevens ook kunnen verwerken vanuit een ‘gerechtvaardigd belang’ voor de verwerking. Zo kan UniQuest  je bv. inlichten over nieuwe, voor jou mogelijk interessante reizen of promoties indien je reeds lang bent ingeschreven op onze nieuwsbrief. UniQuest zal dit, zoals in het verleden, natuurlijk steeds binnen redelijke grenzen doen en nooit op een agressieve of door jou niet-gewenste wijze.
 
Bron van de persoonsgegevens
  

UniQuest verkrijgt de persoonsgegevens dat ze verwerkt, in de eerste plaats van de betrokken natuurlijke personen zelf. Jouw verzekeringsbedrijf, hun tussenpersonen en medisch personeel kunnen ook informatie of gegevens over jou verstrekken vb. in een noodgeval of in het belang van andere klanten. We maken uiteraard nooit misbruik van deze gegevens en gebruiken ze alleen om jou beter te kunnen helpen.
 
Duurtijd van de verwerking
  

UniQuest houdt de persoonsgegevens die ze verwerkt, niet langer bij dan nodig voor de doeleinden van de verwerking.
 
In principe bewart UniQuest de persoonsgegevens niet langer dan 10 jaar te rekenen vanaf het einde van de (reis)overeenkomst die met UniQuest werd gesloten dan wel vanaf het moment waarop de gegevens werden bekomen (dit rekening houdend met de verjaringstermijn van contractuele vorderingen). Indien noodzakelijk, vb. ingeval van een rechtsgeding, kan het zijn dat de persoonsgegevens natuurlijk langer bijgehouden moeten worden.
 
De persoonsgegevens van haar personeelsleden houdt UniQuest niet langer bij dan vijf jaar na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, tenzij ingeval van een rechtsgeding in welk geval de gegevens kunnen worden verwerkt tot maximaal drie jaar na de definitieve afhandeling daarvan.
 
Eventuele gevoelige gegevens worden slechts bijgehouden voor de duur noodzakelijk voor de uitvoering van de reisovereenkomst tenzij ze op de ene of ander manier noodzakelijk bijgehouden moeten worden om te kunnen aantonen dat UniQuest de reisovereenkomst correct heeft uitgevoerd.
 
UniQuest  houdt de persoonsgegevens die ze verwerken, maximaal up-to-date en wist of verbetert ze waar nodig.
 
Veiligheid van de persoonsgegevens
  

UniQuest waarborgt de integriteit, de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens, zowel technisch als organisatorisch. UniQuest slaat belangrijke/gevoelige persoonsgegevens op eigen beveiligde servers of op beveiligde servers van derde partijen.
 
Verwerking door / doorgifte aan externe partners
 
UniQuest verwerkt  de persoonsgegevens in de eerste plaats zelf (zowel intern als extern voor informatie- en communicatiedoeleinden). UniQuest geeft gegevens enkel door aan derden als dit noodzakelijk is om jouw reis te kunnen boeken of om de reis vlot te laten verlopen (zo moeten we bepaalde gegevens meedelen met de leveranciers van de reisarrangementen, zoals luchtvaartmaatschappijen, hotels en vervoerbedrijven). Alleen de strikt noodzakelijke gegevens worden natuurlijk meegedeeld.

 
De doorgifte van persoonsgegevens aan buitenlandse partijen ook buiten de EU (zoals hotelketens, luchtvaartmaatschappijen,handling agents en andere serviceverleners) is in het kader van de uitvoering van reisovereenkomsten absoluut noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant en de klant geeft dan ook toestemming voor deze verwerking in de algemene of bijzondere voorwaarden van de reisovereenkomst. Ze is ook in het belang van de klanten.
 
Als UniQuest persoonsgegevens doorgeeft aan iemand buiten de EU die niet op een lijst met ‘veilige landen’ (in het kader van de GDPR) staat, dan zal ze hiervoor in de mate van het mogelijk de passende veiligheidswaarborgen afdwingen.
 
UniQuest ziet er maximaal op toe dat de externe partners die voor haar persoonsgegevens verwerken of die (mee) verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking, de bepalingen van de GDPR naleven. Daartoe wordt er gestreefd om zoveel mogelijk ‘verwerkingsovereenkomsten’ af te sluiten met de belangrijkste partners.

Jouw rechten onder de GDPR
 
UniQuest  waarborgt dat jij als betrokken natuurlijk persoon de rechten kan uitoefenen die de GDPR je verleent (informatie; inzage; kopie; verbetering; vergetelheid; beperking van en bezwaar tegen de verwerking; overdraagbaarheid van gegevens).
 
Je kan je rechten kosteloos en elektronisch uitoefenen via de contactinformatie vermeld vooraan deze verklaring.

 
Cookies
 
UniQuest  maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet helemaal correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Een klacht of vraag over jouw persoonsgegevens?
  

Jouw aanspreekpunt bij UniQuest werd al meegedeeld. Heb je een klacht, dan kun je die ook indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit of GBA (www.privacycommission.be). Dat is de nieuwe naam voor de privacycommissie. Je kan ook steeds verhaal aantekenen bij de nationale rechtbanken.

 Versie van deze privacyverklaring

 
Deze pagina werd het laatst geactualiseerd op 24 mei 2018.